Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. Zasady ogólne.
 1. Właścicielem portalu zamieszczonego na stronie https://uaw.suprabrokers.pl  jest Supra Brokers S.A., Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław, KRS: 0000425834, NIP: 8943041146, zwanym dalej Supra Brokers S.A.
 2. Szkolenia i materiały zamieszczone na platformie e-learningowej (zwanej dalej Platformą) przeznaczone są dla Użytkowników (zwani dalej Użytkownicy).
 3. Platforma jest dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników, którzy uprzednio się zarejestrowali.
 4. Platforma umożliwia dostęp do: uczestnictwa w szkoleniach on-line; generowania certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w szkoleniach oraz korzystanie z forum dyskusyjnego dla użytkowników.
 5. Szkolenia realizowane są formie nagranych webinarów i/lub szkoleń on-line na żywo za pośrednictwem.
 6. Uczestnictwo w szkoleniach i dostęp do materiałów znajdujących się na Platformie jest bezpłatne.

 

 1. Zasady uczestnictwa.
 1. Dostęp do Platformy i szkolenia są skierowane do osób fizycznych, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Osoba zainteresowana przystąpieniem do Platformy wypełnia formularz utworzenia konta znajdujący się na stronie: www.uaw.suprabrokers.pl
 3. Informacje o planowanych szkoleniach on-line na żywo będą przekazywane na podany podczas rejestracji adres e-mail i/lub będą się znajdować na Platformie i/lub a także w innych materiałach informacyjnych.
 4. Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników ma możliwość wygenerowania certyfikatu ukończenia szkolenia za pośrednictwem Platformy.
 5. Supra Brokers S.A. nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie szkolenia, jeżeli nastąpiło ono z przyczyn niezależnych od Supra Brokers S.A. takich jak np. skutki epidemii Covid – 19 (np. kwarantanna lub zachorowanie osoby prowadzącej), działania i decyzje organów administracji państwowej i lokalnej, strajki, działania siły wyższej, na które Supra Brokers S.A.  nie ma wpływu.
 6. Po zapoznaniu się z Regulaminem na stronie internetowej Platformy oraz zaakceptowaniem wymaganych zgód uczestnik otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie utworzenia swojego konta.
 1. Zasady ustania członkostwa.
 1. Uczestnictwo w Platformie wygasa:
 1. wraz z rezygnacją w formie oświadczenia woli wysłanej mailem na adres e-mail: centrala@suprabrokers.pl
 2. w przypadku śmierci uczestnika,
 3. w przypadku wszystkich uczestników – wraz z zakończeniem działania Platformy,

 

 1. Prawa autorskie i własność intelektualna
 1. Dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej, znajdujące się w serwisie: uaw.suprabrokers.pl stanowią własność Supra Brokers S.A. Zakazane jest ich udostępnianie osobom trzecim, zarówno, w całości lub w części, jak również w jakiejkolwiek formie, jego kopiowanie, powielanie, publikowanie, nagrywanie, rozpowszechnianie, przekazywanie osobom trzecim za pomocą jakichkolwiek nośników elektronicznych lub mechanicznych, usuwanie bądź zmiana adnotacji o prawach autorskich właściciela, wykorzystywanie niezgodnie z jego przeznaczeniem bez uprzedniego uzyskania odpowiedniej zgody Supra Brokers S.A.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w portalu treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku.
 3. Zakazane jest rejestrowanie przebiegu szkoleń za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk bez uprzedniej zgody Supra Brokers S.A. oraz wykorzystywania materiałów znajdujących się na Platformie do celów komercyjnych, w szczególności do prowadzenia innych kursów lub szkoleń, bez uprzedniej pisemnej zgody Supra Brokers S.A.
 4. Treść szkoleń oraz materiałów znajdujących się na Platformie stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie prawnej.

 

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

 

 1. Dla prawidłowego działania serwisu z jego wykorzystaniem konieczne jest spełnienie wymogów technicznych: Użycie życie przeglądarek Internet Explorer 9 (i nowsze wersje), Mozilla Firefox, Google Chrome; z włączoną obsługą języka skryptowego zgodnie z Java Script oraz z włączona obsługą cookies. Zaleca się, aby przeglądarki, na których użytkownik korzysta z serwisu były w najnowszych wersjach.
 2. Za nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu wynikłe z nieprzystosowania komputera oraz oprogramowania sprzętu do powyższych minimalnych wymagań Supra Brokers S.A. nie ponosi odpowiedzialności oraz nie gwarantuje prawidłowego działania serwisu.
 3. Supra Brokers S.A. informuje, iż działanie może zostać wstrzymane lub wyłączone z przyczyn technicznych, w szczególności spowodowanych koniecznością naprawy lub konserwacji. Działanie serwisu może być wstrzymane lub wyłączone w związku z wystąpieniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Supra Brokers S.A.  i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności:

wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynków.  W takich przypadkach Supra Brokers S.A. nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z serwisu przez użytkowników.

 1. Supra Brokers S.A. nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu z przyczyn od niego niezależnych.
 2. Zakazane jest dostarczanie do serwisu treści o charakterze niezgodnym z prawem, obraźliwym, mogących wprowadzić w błąd lub narazić na szkodę Supra Brokers S.A., innych użytkowników, bądź osoby trzecie, a także treści zawierających wirusy, złośliwe oprogramowanie lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów informatycznych i teleinformatycznych. W przypadku wysłania takich treści Supra Brokers S.A. podejmie wszelkie przewidziane przepisami prawa działania zmierzające do usunięcia nieprawidłowości oraz może wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym do użytkownika na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa

 

 1. Reklamacje
 1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje i skargi w sprawach dotyczących usług związanych z funkcjonowaniem portalu.
 2. Reklamacje należy przesyłać pisemnie listem poleconym na adres: Supra Brokers S.A., Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław bądź na adres mailowy: centrala@suprabrokers.pl Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:
 1. Supra Brokers S.A. rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Supra Brokers S.A. poinformuje Użytkownika składającego reklamację, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
 1. Postanowienia końcowe.
 1. Supra Brokers S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez użytkownika z serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać jednostronnie zmieniony przez Supra Brokers S.A. w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie w momencie ich udostępnienia w serwisie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 3. Supra Brokers S.A. nie ponosi odpowiedzialności za błędy transmisji danych spowodowane awarią systemów informatycznych i telekomunikacyjnych, systemów zasilani operatora zapewniającego transmisję danych.
 4. Supra Brokers S.A. zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania lub zawieszenia dowolnej funkcji platformy.
 5. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Supra Brokers S.A., ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do platformy na czas konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń.
 6. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Platformy.
 7. W szczególnych okolicznościach, w których nie będzie można rozwiązać lub zinterpretować sporów poprzez niniejszy regulamin, zastosowanie będą miały powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.
 8. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć na tle niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Supra Brokers S.A..
 9. Aktualny regulamin jest publikowany na stronie internetowej: https://uaw.suprabrokers.pl.
 10. Załącznikiem do niniejszego regulaminu oraz jego integralną częścią jest Regulamin Forum Dyskusyjnego

 

 

 

Załącznik do Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin Forum Dyskusyjnego

Forum Dyskusyjne znajdujące się na stronie internetowej: https://uaw.suprabrokers.pl (zwane dalej: Forum)  to miejsce dyskusji dla zarejestrowanych Użytkowników (zwanych dalej Użytkownikami), użytkownicy poprzez zarejestrowanie się akceptują Regulamin Forum Dyskusyjnego (zwany dalej: Regulaminem Forum):

 1. Właścicielem Forum jest Supra Brokers S.A., Aleja Śląska 1, budynek s. 1-2, piętro 3, 54-118 Wrocław (zwany dalej Administratorem).
 2. Użytkownicy korzystający z Forum akceptują warunki określone w Regulaminie i zobowiązują się do przestrzegania obowiązków wynikających z Regulaminu
 3. Użytkownikiem jest osoba, która dokonała rejestracji w https://uaw.suprabrokers.pl. Forum jest przeznaczone do korzystania dla Użytkowników, którzy dokonali rejestracji.
 4. Forum dyskusyjne jest miejscem umożliwiającym zamieszczanie wpisów i wątków przez Użytkowników. Tematyka poruszana na Forum powinna dotyczyć zagadnień związanych z szeroko pojętymi zagadnieniami ubezpieczeniowymi i likwidacją szkód. Tworzone wpisy i wątki powinny dotyczyć tej tematyki. Zakazuje się publikowania w poszczególnych wątkach dyskusyjnych wpisów treści niezwiązanych z tematem wiodącym dyskusji.
 5. Administrator nie udziela odpowiedzi na zadawane pytania przez Użytkowników dotyczące kwestii związanych z treściami poruszanymi na Forum. Administrator nie udziela porad prawnych ani opinii prawnych, ani nie świadczy pomocy prawnej za pośrednictwem Forum.
 6. Użytkownicy są oznaczeni loginem, którym jest ich imię i nazwisko oraz miejsce zatrudnienia podane przy rejestracji https://uaw.suprabrokers.pl. Przy dodawaniu  wpisów i wątków login będzie widoczny dla innych użytkowników Forum.
 7. Administrator nie przekazuje informacji odnośnie danych użytkowników innym podmiotom, poza tymi, które są do tego uprawnione na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Językiem oficjalnym na forum dyskusyjnym jest język polski, w tym języku powinny być zamieszczanie wątki i wpisy.
 9. Zakazane jest umieszczanie na łamach Forum wpisów i wątków sprzecznych z prawem, jak również treści związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, światopoglądowej i związanych z poglądami politycznymi itp., wulgarnych, propagujących  przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa autorskie lub prawa innych osób, czy też treści naruszające dobra osobiste.
 10. Zakazane jest umieszczanie treści marketingowych, reklamowanie innych serwisów, usług czy firm. Treści zawierające linki do jakichkolwiek stron w innych serwisach mogą być usuwane przez Administratora.
 11. Zakazane jest umieszczanie pytań lub problemów wraz z żądaniem przesłania odpowiedzi na indywidualny adres poczty elektronicznej lub za pomocą innego kanału porozumiewania się na odległość. Forum przeznaczone jest do otwartej wymiany informacji, dostępnej publicznie dla wszystkich Użytkowników.
 12. Wątki i wpisy zawierające treści bezprawne, zakazane w niniejszym Regulaminie, kłótnie, wyzwiska będą zamykane lub usuwane. 
 13. Użytkownik jest uprawniony do zaprzestania korzystania z Forum w każdym czasie, co jednak nie pozbawia Administratora prawa do korzystania z wypowiedzi, treści wpisów i wątków uprzednio dostarczonych i rozpowszechnionych przez Użytkownika za pośrednictwem Forum.
 14. Użytkownik zamieszcza swoje wpisy i wątki wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na Forum.
 15. Administrator zastrzega sobie prawo moderowania Forum oraz redagowania  wpisów i wątków, jak również ich usuwania lub zamykania. Administrator ma prawo do tworzenia wpisów i wątków. Administrator ma prawo do monitorowania aktywności użytkowników na Forum w celach statystycznych takich jak: ilość dokonywanych wpisów i zakładanych wątków.
 16. Administrator może czasowo zawiesić działalność Forum bez podania przyczyny. Powyższe nie będzie powodowało powstania jakichkolwiek roszczeń Użytkowników wobec Administratora.
 17. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na tej stronie.
 18. Wszelkie problemy i uwagi związane z funkcjonowaniem Forum oraz przypadki naruszenia Regulaminu należy zgłaszać na adres e-mail: centrala@suprabrokers.pl